Tai Tam Run 大潭三塘跑

年份 隊員 比賽類別 獎項
2008 莫芷伶 幼童軍女子組2,000米 季軍
2014 莫子元 幼童軍女子組2,000米 亞軍
莊汶欣 季軍
楊凱澄 第五名
莫志明 男子高級組5,000米 季軍
侯焯嵐 女子公開組3000米 第四名
孫海平 第五名
2016 曾朗言 幼童軍男子組 冠軍
莫子亨 幼童軍男子組 亞軍
莫子元 幼童軍女子組 季軍
莊文希 女子公開組 亞軍